Het bestuursrecht in Nederland is het onderdeel van het recht dat regels geeft over de wijze waarop bevoegdheden door de overheid vooral in de richting van de burgers kunnen en mogen worden aangewend, oftewel het geheel van rechtsregels betreffende de overheidsbemoeienis met het maatschappelijk leven.

De algemene regels van het bestuursrecht zijn terug te vinden in de Algemene wet bestuursrecht, afgekort Awb. Centraal begrip in het bestuursrecht is het besluit. Een besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan dat een publiekrechtelijk rechtsgevolg heeft. Indien aan deze eisen is voldaan, is sprake van een besluit in de zin van de Awb. Het besluit tot aankoop door de gemeente van een doos potloden is geen besluit aangezien de gemeente hier een privaatrechtelijke rechtshandeling verricht (het kopen van een doos potloden is niet exclusief voorbehouden aan een bestuursorgaan). Het verlenen van een bouwvergunning door het college van burgemeester en wethouders levert wel een besluit op omdat dit een publiekrechtelijke rechtshandeling betreft.

In ieder geval behoren conflicten met de overheid tot de hardnekkigste die er zijn. Zonder uitzondering staat de gemiddelde burger in die conflicten op drie-nul achterstand. De overheid is beter op de hoogte van haar eigen regels. De overheid heeft meer middelen om haar vermeende gelijk af te dwingen. En de overheid beroept zich er vaak op dat zij negatieve precedentwerking behoort te vermijden, zodat ook het kleinste geschil tot in hoogste instantie koste wat het kost wordt uitgevochten.

Beslist de overheid in uw nadeel? Wacht niet af. Meestal is de bezwaartermijn slechts zes weken en soms korter. Zorg ervoor dat u kunt bewijzen dat en wanneer u uw bezwaar- of beroepschrift hebt verzonden. Zo vermijdt u discussies over de ontvankelijkheid. Vraag in uw bezwaar of beroep om uitstel van betaling, om een hoorzitting en om vergoeding van de kosten van de procedure. Ga na of u zich kunt beroepen op de geschreven of ongeschreven beginselen van behoorlijk bestuur, zoals het gelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel of het verbod op detournement de pouvoir. Als een beslissing niet afgewacht kan worden, vraag dan aan de bestuursrechter een voorlopige voorziening.

Het Wetsbureau weet de weg in de regels van het bestuurs(proces)recht en staat u bij, adviseert en begeleidt u bij alle problemen betreffende het bestuursrecht. Of het nu gaat om: 

 • sociaal zekerheidsrecht (het verkrijgen van en problematiek omtrent uitkeringen);
 • verkeershandhaving;
 • milieuvergunningen;
 • ruimtelijke ordeningsrecht (besluiten in het kader van bestemmingsplannen);
 • bouwrecht (dit regelt de verlening van bouwvergunningen, aanlegvergunningen en handhavingsbeleid);
 • subsidies;
 • onderwijs- en waterschapszaken;
 • het schrijven van bezwaarschriften of beroepschriften tegen een schriftelijk besluit van een bestuursorgaan;
 • het voeren van een beroepsprocedure bij de bestuursrechter tegen het afwijzen van een bezwaar-of beroepschrift;
 • het vragen van een voorlopige voorziening aan de bestuursrechter;
 • enz.

Samen naar een oplossing

Dientengevolge kunnen tussen partijen tal van problemen en/of verschillende denkwijzen ontstaan. Samen met u zoeken wij naar de beste oplossing. Op alle vlakken kunnen wij u -door middel van rechtskennis en jarenlange ervaring- optimaal en deskundig van dienst zijn. Waar nodig staan we u bij in de procedures voor de rechtbank (kantonrechter), maar lang niet alle zaken dienen bij de rechtbank ‘voor te komen’. Voorkomen is beter dan genezen, ook hierin.

Het Wetsbureau biedt u dan ook de mogelijkheid om tegen lage en betaalbare tarieven te profiteren van volledig optimale juridische ondersteuning. Wij bieden onze cliënten specialisten op het gebied van bestuursrecht, welke u professioneel terzijde staan bij al uw bestuursrechtelijke vraagstukken. Onze bestuursrechtspecialisten leggen u in begrijpelijke taal uit wat uw rechten én wat uw plichten zijn, wat u te wachten staat en welke stappen u het beste kunt nemen in uw kwestie/positie. Uw belang staat te allen tijde voorop!

Als u een vraag hebt over bestuursrecht, aarzel dan niet om ons te bellen of om ons probleemformulier in te vullen. Telefonisch kunnen we u al heel wat uitleggen of u kunt eerst kosteloos via ons probleemformulier laten beoordelen in hoeverre wij u verder kunnen helpen. Het Wetsbureau geeft helder en concreet advies. Geen lange en onbegrijpelijke juridische verhalen over bestuursrecht waar u niks mee kunt.