Contract tekenenHet contractenrecht in Nederland is het deel van het recht dat overeenkomsten betreft. Het overeenkomstenrecht houdt zich bezig met zaken als de duur en de beëindiging van overeenkomsten.

Het overeenkomstenrecht maakt onderdeel uit van het verbintenissenrecht. Verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht. Het houdt zich bezig met de verbintenissen. Een verbintenis is het gevolg van een eenzijdige of tweezijdige rechtshandeling of van een feitelijke handeling (zoals een onrechtmatige daad) tussen personen. Deze personen kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn. Het verbintenissenrecht is in Nederland geregeld in het Burgerlijk Wetboek.

Het kan gaan om een verbintenis uit de wet, een verbintenis uit overeenkomst of een natuurlijke verbintenis. Tot de verbintenissen uit de wet behoren die welke voortvloeien uit een onrechtmatige daad. Voorbeelden van overeenkomsten zijn: koopovereenkomst, huurovereenkomst, arbeidsovereenkomst.

Contracten zijn vooral in de professionele sfeer van cruciaal belang. Als ondernemer zult u bij het opstellen en ondertekenen van contracten zorgvuldig te werk moeten gaan. Een fout, of onvolledigheid in een contract kan grote financiële gevolgen hebben. Van tevoren zijn nooit alle eventualiteiten te ondervangen, maar een op maat gemaakt contract biedt u verregaande bescherming. Om een waterdicht contract op te laten stellen, of om de schade te beperken indien er reeds een geschil is gerezen over de inhoud of uitwerking van een contract, is tussenkomst van een professional onontbeerlijk.

Het contractenrecht biedt partijen een grote mate van vrijheid met betrekking tot de vorm en inhoud van een contract. De wet stelt in de meeste gevallen slechts enkele randvoorwaarden waaraan een contract moet voldoen. In het handelsverkeer zijn er een aantal soorten veel voorkomende contracten:

Overeenkomst van opdracht/aanneming/arbeidscontract

Het belang van de onderneming wordt gediend met het gebruik van freelancers. De wettelijke verplichtingen van de ondernemer worden beperkt, en het geeft een onderneming meer slagvaardigheid, doordat beter kan worden ingespeeld op ontwikkelingen op de markt en in drukkere tijden toch aan de vraag kan worden voldaan.

Een arbeidscontract en een overeenkomst van opdracht zijn in veel opzichten gelijk aan elkaar. Op de overeenkomst van opdracht, ook wel "freelance" genoemd, is echter niet het arbeidsrecht, maar het contractenrecht van toepassing. Het gebruik van freelancers is daardoor voordelig voor de opdrachtgever, in vergelijking met een arbeidscontract.

Een overeenkomst van opdracht behoort echter niet altijd tot de mogelijkheden. Het is dan ook aan te raden, om voor het opstellen van dergelijke contracten advies in te winnen bij een professional.

Distributie-of agentuurovereenkomst

In het voeren van een onderneming zult u een keuze moeten maken over de wijze waarop uw producten en diensten worden gedistribueerd. Om dit uit te besteden, doet u er verstandig aan om duidelijke afspraken te maken over prijzen, wijze van verkoop, aansprakelijkheid van partijen, betalingstermijnen, etc. Daarvoor kan men kiezen tussen een distributie- of een agentuurovereenkomst.

Bij het opstellen van een distributieovereenkomst laat het contractenrecht partijen vrij, met betrekking tot de inhoud en vorm. Een voordeel van dit type contract is dat er bij ontbinding in principe geen schadevergoeding verschuldigd is.

Binnen het contractenrecht zijn er strengere regels omtrent de agentuurovereenkomst. U behoudt meer inspraak in de contracten die een derde namens u sluit, maar u blijft wel aansprakelijk indien er schade wordt veroorzaakt. Het is bij het opstellen van een agentuurovereenkomst aan te raden om zaken als vergoeding, beëindiging en een eventuele goodwillvergoeding vast te leggen. Om ervoor te zorgen dat u geen schadevergoeding verschuldigd bent indien u het contract wil beëindigen, is het raadzaam om het door een professional op te laten stellen.

Aandeelhouderscontract

Indien u aandeelhouders toe wil laten treden tot uw onderneming, zult u hiervoor een contract moeten sluiten. In een zogenaamd aandeelhouderscontract kunt u afspraken vastleggen over de voorwaarden van verkoop van aandelen, de toekomstige waardebepaling van aandelen, het stemgedrag van aandeelhouders in de algemene vergadering van aandeelhouders en allerlaatst het instellen van een boetebeding. Als men nalaat om deze zaken van tevoren vast te leggen, bestaat de kans dat hierover geschillen ontstaan die kunnen leiden tot aanzienlijke vermogensschade.

Licentieovereenkomst

In een licentieovereenkomst geeft een partij aan een derde een bepaald recht. Vaak heeft dit betrekking op het gebruik van intellectuele eigendomsrechten, gedurende een bepaalde tijd. Het contractenrecht stelt geen eisen aan een dergelijke contract. Partijen zijn vrij om de overeenkomst naar eigen goeddunken vorm te geven. Toch zijn er een aantal bepalingen die men vrijwel altijd terugvindt in een licentieovereenkomst. Bij licentieovereenkomsten wordt vaak een betalingssysteem gehanteerd waarbij zogenaamde "Royalties" betaald worden per verkocht product. Dit is doorgaans een van tevoren bedongen percentage (gemiddeld 5%) van de winst per product.

Vanwege het moeilijk te beschermen karakter van intellectuele eigendomsrechten, is het van groot belang dat u zo veel mogelijk toekomstige conflicten ondervangt in een contract. Voor een optimale waarborg van uw rechten, is het ook hier verstandig uw contract te laten opstellen of controleren door een professional.

Het Wetsbureau weet de weg in de regels van het contractenrecht en staat u bij, adviseert en begeleidt u bij alle problemen betreffende contractenrecht. Of het nu gaat om:

  • het optreden of verweren bij wanprestatie; 
  • het afdwingen van leveringen;
  • het terugvorderen van betalingen;
  • het ontbinden en opzeggen van overeenkomsten;
  • verhalen van leningen;
  • het uitleggen/opstellen of vernietigen van (huur-, arbeids-, koop-, franchise-, licentie-, leverantie-)overeenkomsten;
  • het uitleggen en opstellen van algemene voorwaarden;
  • enz.

Samen naar een oplossing

Dientengevolge kunnen tussen beide partijen tal van problemen en/of verschillende denkwijzen ontstaan. Samen met u zoeken wij naar de beste oplossing. Op alle vlakken kunnen wij u -door middel van rechtskennis en jarenlange ervaring-optimaal en deskundig van dienst zijn. Waar nodig staan we u bij in de procedure voor de rechtbank (kantonrechter), maar lang niet alle zaken dienen bij de rechtbank ‘voor te komen’. Voorkomen is beter dan genezen, ook hierin.

Het Wetsbureau biedt u dan ook de mogelijkheid om tegen lage en betaalbare tarieven te profiteren van volledig optimale juridische ondersteuning. Wij bieden onze cliënten specialisten op het gebied van contractenrecht, welke u professioneel terzijde staan bij al uw vraagstukken. Onze contractenrechtspecialisten leggen u in begrijpelijke taal uit wat uw rechten én wat uw plichten zijn, wat u te wachten staat en welke stappen u het beste kunt nemen in uw kwestie/positie. Uw belang staat te allen tijde voorop!

Als u een vraag hebt over contractenrecht, aarzel dan niet om ons te bellen of om ons probleemformulier in te vullen. Telefonisch kunnen we u al heel wat uitleggen of u kunt eerst kosteloos via ons probleemformulier laten beoordelen in hoeverre wij u verder kunnen helpen. Het Wetsbureau geeft helder en concreet advies. Geen lange en onbegrijpelijke juridische verhalen over contractenrecht waar u niks mee kunt.